Basit usul nedir - Kobi Kazanç Danışmanlık

Basit usul nedir

basit-usul-nedirBASİT USUL  NEDİR ?
Aylardan Şubat olunca vergilendirme dönemi olarak aklımıza ilk gelen konu, senede bir defaya mahsus verilen Basit usule tabi mükelleflerin yıllık gelir beyannamesi oluyor.
İçinde bulunduğumuz dönem dolasıyla Basit usulde ticari kazanca ait bazı hususların tekrar gözden geçirilmesinde fayda görüyoruz.
Kısaca Basit Usulde Ticari Kazanç Nedir ?
Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat,giderler ve satın alınan malların bedelleri arasındaki müsbet farktır.
Kimler Basit Usule Tabi mükellef olabilir ?
Gelir vergisi kanunun 47’ici ve 48’inci maddelerinde yazılı olan Genel ve Özel şartları birlikte taşıyan kimseler basit usule tabi mükellef olabilir.
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Nelerdir ?

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),

 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; • Büyükşehir belediye sınırları içinde 2020 takvim yılı için 11.000 TL’yi aşmamak (2021 takvim yılı için 12.000 TL) • Diğer yerlerde 2020 takvim yılı için 7.000 TL’yi aşmamak (2021 takvim yılı için 7.600 TL)

 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Nelerdir ?

1.Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;

 • Yıllık alımları tutarının 2020 takvim yılı için 140.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 150.000 TL) veya,

 • Yıllık satışları tutarının 2020 takvim yılı için 220.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 240.000 TL),

2.(1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;

 • 2020 takvim yılı için 70.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 76.000 TL),

3.(1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının; • 2020 takvim yılı için 140.000 TL’yi aşmaması (2021 takvim yılı için 150.000 TL), gerekmektedir.

 1. Kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler; Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı sıralarda yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Mükellefler açısından dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi kimlerin basit usul olamayacağına dair hususlardır.

 

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.

 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.

 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.

 4. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.

 5. Sigorta prodüktörleri.

 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.

 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar. 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayı başılar hariç).

 8. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler.

 9. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).

 10. Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dâhil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dâhil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Bir sonraki yazımızda basit usul mükellefiyete ait birkaç anekdotu paylaşmak dileğiyle iyi  günler dileriz.

Editör